Kết quả đạt được

Liên kết website

Công văn số 7645/SYT-NVY v/v triển khai Quyết định 5188/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày đăng: 07/01/2021   |  
        

 

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Sở Y tế ban hành Công văn 7645/SYT-NVY Khẩn về việc triển khai Quyết định 5188/QĐ-SYT về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Gồm 20 chuyên đề liên quan hoạt động phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau :

-        Tổ chức tập huấn nội dung Quyết định 5188/QĐ-SYT đến toàn thể nhân viên, người lao động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nhiệm vụ được phân công. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, người phụ trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của đơn vị chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra sự tuân thủ trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của các nhân viên, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến liên hệ công tác tại đơn vị.

-        Tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (đối với bệnh viện) và Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (đối với trạm y tế, phòng khám). Định kỳ tự đánh giá trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế ít nhất 30 ngày/ 1 lần hoặc sau khi thực hiện cải tiến hoặc có nguy cơ dịch bệnh tại cộng đồng.

-        Sở Y tế sẽ phối hợp Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn trực tuyến cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn về hướng dẫn mới của Bộ Y tế ban hành tại Quyết định 5188/QĐ-BYT trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị theo dõi thông báo trên Công thông tin Điện tử ngành y tế.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị chủ động liên hệ Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y).

 Hoài Nguyên