Kết quả đạt được

Liên kết website

Tăng cường thực hiện các quy định về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm
Ngày đăng: 04/01/2021   |  
        

 

Trong bối cảnh ngành y tế đang hướng tới việc thực hiện liên thông công nhận kết quả xét nghiệm, đòi hỏi các đơn vị phải nổ lực, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm bài bản, bám sát các quy định hiện hành của Bộ Y tế, tất cả không nằm ngoài mục tiêu đẩy mạnh hiệu quả điều trị hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành trong công tác quản lý chất lượng xét nghiệm, nâng cao chất lượng điều trị đối với người bệnh, đảm bảo lộ trình liên thông công nhận kết quả xét nghiệm theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế. Ngày 14/12/2020, Sở Y tế TP. HCM ra công văn 7405/SYT-NVY về việc tăng cường việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm nhằm đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tăng cường rà soát, chất chỉnh và kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định quản lý hoạt động xét nghiệm, đặc biệt lưu ý một số nội dung sau:

-       Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn về quản lý chất lượng xét nghiệm tại các văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế. Tăng cường việc đánh giá, quản lý nội bộ, rà soát việc thực hiện các quy định, hướng dẫn chuyên môn, quy trình kỹ thuật liên quan đến hoạt động xét nghiệm. Triển khai và giám sát việc thực hiện các yêu cầu về thiết lập kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm; duy trì thường xuyên công tác kiểm soát chất lượng phục vụ người bệnh,

-       Đảm bảo bố trí đủ nhân sự, xây dựng kế hoạch và cử nhân sự tham gia đào tạo/tập huấn theo quy định,

-       Rà soát các điều kiện hiện hữu về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khoa/phòng xét nghiệm đáp ứng quy định về an toàn sinh học, thực hiện việc hiệu chuẩn trang thiết bị, hóa chất/thuốc thử nhằm kiểm soát tốt chất lượng,

-       Thực hiện đầy đủ hoạt động đảm bảo chất lượng xét nghiệm như ngoại kiểm, nội kiểm, triển khai được các thành tố đánh giá kết quả đầu ra như kiểm soát sự không phù hợp, hoạt động cải tiến liên tục.

-       Giao thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng xét nghiệm, công tác an toàn sinh học, tuân thủ các quy định hiền hành về hoạt động nhân viên quản lý chất lượng xét nghiệm trong hoạt động quản lý chất lượng xét nghiệm, bảo đảm duy trì thường xuyên công tác kiểm soát chất lượng xét nghiệm để phục vụ người bệnh,

-               Trong thời gian sắp tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục tiến hành hậu kiểm đối với các phòng xét nghiệm tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm trong thời gian tới và sẽ xử lý theo quy định hiện hành nếu phát hiện đơn vị vi phạm. Sở Y tế đề nghị các đơn vị phải tự rà soát, khắc phục, chấn chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành về công tác an toàn sinh học, công tác quản lý chất lượng xét nghiệm./.

 Đông Hà