Kết quả đạt được

Liên kết website

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Khóa họcHọc phíNgày tổ chứcĐăng kýHoàn tất đăng ký
Kế hoạch chiêu sinh 2022 Chi tiết 1 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đăng ký
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm (3 tháng) Chi tiết 15000000 30/03/2022 đến 30/06/2022
Đăng ký
Những biện pháp đảm bảo chất lượng trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 2500000 19/09/2022 đến 23/09/2022
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 14/03/2022 đến 18/03/2022
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 21/03/2022 đến 25/03/2022
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 18/04/2022 đến 22/04/2022
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 25/04/2022 đến 29/04/2022
Đăng ký
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa Chi tiết 1700000 16/05/2022 đến 20/05/2022
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 23/05/2022 đến 27/05/2022
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 30/05/2022 đến 03/06/2022
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 13/06/2022 đến 17/06/2022
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 20/06/2022 đến 24/06/2022
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 18/07/2022 đến 22/07/2022
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 25/07/2022 đến 29/07/2022
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 08/08/2022 đến 12/08/2022
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 15/08/2022 đến 19/08/2022
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 26/09/2022 đến 30/09/2022
Đăng ký
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa Chi tiết 1700000 10/10/2022 đến 14/10/2022
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 24/10/2022 đến 28/10/2022
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 14/11/2022 đến 18/11/2022
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 21/11/2022 đến 25/11/2022
Đăng ký