Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN
Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế năm 2022 (10/12/2021) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm từ ngày 30/3/2022 - 30/6/2022 (10/12/2021) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...