Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN
Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế năm 2020 (24/09/2019) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm từ ngày 12/8/2020 - 12/11/2020 (02/06/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...