Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông báo Hỗ trợ thực hiện tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo QĐ 2429/QĐ-BYT
Ngày đăng: 29/04/2019   |  
        

 

Nhằm giúp các đơn vị hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu trong Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng Quyết định 2429/QĐ-BYT và thực hiện chức năng nhiệm vụ được Bộ Y tế và Sở Y tế giao, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp cho các phòng xét nghiệm thuộc Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 và hạng 2 tại TP.HCM và các Bệnh viện tuyến tỉnh/TP tại Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có nhu cầu và chưa được hỗ trợ năm 2018 với nội dung chi tiết theo công văn số 318/KCXN-KC (Quý đơn vị vui lòng xem tập tin đính kèm).

Nếu Quý đơn vị có nhu cầu được Trung tâm hỗ trợ, vui lòng gửi công văn (có chữ ký và đóng dấu của Lãnh đạo đơn vị) kèm kết quả tự đánh giá mức chất lượng của đơn vị về Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM trước ngày 15/5/2019. Quý đơn vị vui lòng nêu rõ tối đa 03 chương/12 chương của Bộ tiêu chí mà Quý đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

  Quỳnh Anh

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác cialis