Kết quả đạt được

Liên kết website

Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm SARS-CoV-2
Ngày đăng: 28/12/2021   |  
        

 

Nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực về việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, ngày 24/12/2021, Bộ Y tế đã có Quyết định 5833/QĐ-BYT ban hành Tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tiêu chí này được xây dựng dựa trên các văn bản pháp quy hiện hành liên quan đến đảm bảo an toàn sinh học, quản lý chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2,… cũng như Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ban hành theo Quyết định 2429/QĐ-BYT và Bảng kiểm đánh giá phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 của Tổ chức Y tế Thế giới, phiên bản 02 (02/10/2020).

Việc áp dụng tiêu chí này sẽ giúp các phòng xét nghiệm đánh giá thực trạng chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2, từ đó tự kiểm tra, rà soát việc đáp ứng với các yêu cầu cần thiết trong thực hiện xét nghiệm. Đồng thời bộ tiêu chí cũng là công cụ hỗ trợ để đánh giá năng lực phòng xét nghiệm trở thành phòng xét nghiệm khẳng định.

Bộ tiêu chí bao gồm 9 chương, 82 tiêu chí và các tiểu mục kèm theo, trong đó gồm các tiêu chí về quản lý và kỹ thuật (có 56 tiêu chí đánh dấu “*”). Cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Điểm chuẩn

Số tiêu chí

Điểm tối đa

1

Chương I: Tổ chức và Quản lý phòng xét nghiệm

4

9

2

Chương II: Tài liệu

15

33

3

Chương III: Quản lý mẫu bệnh phẩm

6

10

4

Chương IV: Quản lý dữ liệu và thông tin

9

18

5

Chương V: Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao

11

20

6

Chương VI: Quản lý trang thiết bị

8

16

7

Chương VII: Cơ sở vật chất và an toàn

12

20

8

Chương VIII: Nhân sự và năng lực thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2

9

19

9

Chương IX: Quản lý nguy cơ

8

14

Tổng

82

159

Kết quả đánh giá năng lực phòng xét nghiệm dựa trên số lượng tiêu chí đánh dấu “*” và tỷ lệ % số điểm phòng xét nghiệm đạt được, từ đó đưa ra kết luận phòng xét nghiệm đủ năng lực thực hiện xét nghiệm sàng lọc hoặc khẳng định. Đây là cơ sở để các phòng xét nghiệm củng cố, tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự nhằm nâng cao và chuẩn hóa năng lực hiện có, góp phần vào công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm nói chung và xét nghiệm SARS-CoV-2 nói riêng.

Trâm Lê