Kết quả đạt được

Liên kết website

Bộ Y tế ban hành Quyết định 433/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y Tế.
Ngày đăng: 27/02/2019   |  
        

 

Ngày 31/01/2019 Bộ Y tế ban hành Quyết định 433/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y Tế. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 4695/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế (quy định tại Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 12/05/2011) và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 7248/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế (quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

      Nội dung của Quyết định gồm :

·         Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế ;

·         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2018

     Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 4695/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế (quy định tại Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 12/05/2011) và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 7248/QĐ-BYT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế (quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016) ;

·         Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

     Ban hành kèm theo Quyết định 433/QĐ-BYT là Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế :

·         Danh mục thủ tục hành chính mới;

·         Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung;

·         Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ ;

·         Các mẫu đơn đề nghị, phiếu tiếp nhận, bảng kê khai,…

     Chi tiết nội dung thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y Tế đươc thể hiện trong văn bản đính kèm.

                                                                                                                                               Hồng Đào

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác