Kết quả đạt được

Liên kết website

Công văn 663/SYT-KHTC về việc tổ chức thực hiện Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 15/03/2019   |  
        


    Ngày 15/02/2019 Sở Y tế TP.HCM ban hành Công văn số 663/SYT-KHTC nhằm thông tin đến các bệnh viện, trung tâm y tế quận/huyện, các đơn vị thuộc Sở Y tế biết và thực hiện theo đúng Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

    Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, nội dung của Nghị định số 169/2018/NĐ-CP còn có:

    Bãi bỏ các quy định sau của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP:

·         Khoản 2 Điều 12;

·         Điểm b khoản 2 Điều 15;

·         Mẫu số 10 Phụ lục I;

·         Mẫu số 11 Phụ lục I;

·         Mẫu số 08 Phụ lục IV.

Ban hành kèm theo Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ là các phụ lục mẫu phiếu:

   Nghị định 169/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2018. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng quy định. 
                                                                                                                               
                                                                                                                                         Thanh Sơn 

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác