Kết quả đạt được

Liên kết website

Công văn số 1172/SYT-TCCB về việc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp
Ngày đăng: 05/04/2019   |  
        

 

Ngày 19/3/2019 Sở Y tế TP. HCM ban hành Công văn số 1172/SYT-TCCB về việc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.

Theo Thông tư 42/2018/TT-BYT, người có nhu cầu đào tạo bổ sung phải thực hiện 02 bài kiểm tra về kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành/chuyên ngành; mỗi bài phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng từ 05 điểm trở lên theo tháng điểm 10 mới được xét tuyển.

Việc xác định ngành đào tạo bổ sung được quy định như sau:

-        Ngành Y khoa đối với người đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân y khoa do nước ngoài cấp trong đó có tổng khối lượng kiến thức thuộc các môn học/học phần chuyên ngành về lĩnh vực Nội, Ngoại, Sản, Nhi và chuyên khoa hệ Nội, hệ Ngoại chiếm trên 35% tổng khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo;

-        Ngành Răng Hàm Mặt đối với chương trình đào tạo cử nhân y khoa do nước ngoài cấp trong đó có tổng khối lượng kiến thức thuộc các môn học/học phần chuyên ngành về lĩnh vực Răng Hàm Mặt chiếm trên 35% tổng khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo;

-        Ngành Y học cổ truyền đối với chương trình đào tạo cử nhân y khoa do nước ngoài cấp trong đó có tổng khối lượng kiến thức thuộc các môn học/học phần chuyên ngành về lĩnh vực Y học cổ truyền chiếm trên 35% tổng khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo.

 Thông tư có quy định điều khoản chuyển tiếp như sau:

-        Đối với những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh cử nhân y khoa thì được cấp đổi thành bác sỹ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

-        Đối với những người đã được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo bổ sung theo quy định trước khi Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề thì sau khi đủ điều kiện về thời gian thực hành tại bệnh viện được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

-        Đối với những người đang được đào tạo bổ sung trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục đào tạo để đạt được kết quả đầu ra theo chương trình đào tạo đã được cơ sở đào tạo phê duyệt và được cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo bổ sung theo quy định trước khi Thông tư này có hiệu lực.

Kể từ ngày 01/3/2019 Thông tư 42/2018/TT-BYT đã có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ Sở Y tế để được hướng dẫn.

Thanh Sơn

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác