Kết quả đạt được

Liên kết website

Công văn 2092/SYT-NVY thực hiện kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017 - 2021
Ngày đăng: 06/06/2019   |  
        

 

Nhằm triển khai Quyết định số 1119/QĐ-BYT ngày 28/3/2017 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt kế hoạch Truyền thông về Quản lý chất thải y tế, giai đoạn 2017 – 2021 đến các cơ sở y tế, Sở Y tế TP.HCM ban hành Công văn 2092/SYT-NVY thực hiện kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017 - 2021.

Sở Y tế giao Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố căn cứ các chỉ tiêu và nhiệm vụ tại Quyết định số 1119/QĐ-BYT của Bộ y tế: xây dựng kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế, thực hiện lồng ghép vào kế hoạch thực hiện công tác quản lý chất thải y tế hàng năm; Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thực hiện tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện truyền thông về quản lý chất thải y tế; Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện công tác truyền thông về quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế; Báo cáo Sở Y tế theo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện công tác truyền thông về quản lý chất thải y tế.

Giao Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố thực hiện công tác truyền thông về quản lý chất thải y tế đến các cơ sở y tế.

Đồng thời, các cơ sở y tế căn cứ các chỉ tiêu và nhiệm vụ tại Quyết định số 1119/QĐ-BYT của Bộ y tế: xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế hàng năm, thực hiện lồng ghép công tác truyền thông về quản lý chất thải y tế với xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, thi đua, khen thưởng, sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực hiện công tác truyền thông về quản lý chất thải y tế định kỳ hàng năm. 

                                                                                                                                                Hồng Yến

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác