Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông tư 04/2019/TT-BYT Quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính
Ngày đăng: 21/06/2019   |  
        

 

          Nhằm phân cấp thẩm quyền cho Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS trong việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đối với các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế; các cơ sở y tế trực thuộc các Bộ, Ngành. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đối với các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quản lý của Sở Y tế. Ngày 28/3/2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2019/TT-BYT Quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính. Nội dung chi tiết của Thông tư được thể hiện ở các Điều:

          Điều 1. Phân cấp cho Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS

          Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV (sau đây gọi tắt là Nghị định số 75/2016/NĐ-CP) cho các cơ sở y tế sau đây:

            1. Các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế;

2. Các cơ sở y tế trực thuộc các Bộ, Ngành.

          Điều 2. Phân cấp cho Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

          Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 75/2016/NĐ-CP cho các cơ sở y tế sau đây:

          1. Các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế;

          2. Các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quản lý của Sở Y tế.

          Điều 3. Hướng dẫn về đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

          1. Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS quyết định thành lập đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính gồm các thành viên:

   a)  Đại diện Lãnh đạo Cục phòng, chống HIV/AIDS làm trưởng đoàn;

               b)  Cán bộ phụ trách hoạt động xét nghiệm HIV thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

               c)  Chuyên gia về xét nghiệm HIV có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính bằng kỹ thuật phù hợp với kỹ thuật cơ sở y tế đề nghị thẩm định;

 d)  Các thành viên khác trong trường hợp cần thiết.

          2. Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính gồm các thành viên:

 a)  Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng đoàn;

               b)  Chuyên gia về xét nghiệm có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính bằng kỹ thuật phù hợp với kỹ thuật cơ sở y tế đề nghị thẩm định;

              c)  Đại diện lãnh đạo đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố;

d)  Các thành viên khác trong trường hợp cần thiết.

          Thông tư 04/2019/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để nghiên cứu, giải quyết.

Thanh Sơn 


Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác