Kết quả đạt được

Liên kết website

Công văn 4332/SYT-KHTC ngày 12/8/2019 về việc hướng dẫn triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế.
Ngày đăng: 28/08/2019   |  
        

 

Ngày 12/8/2019, Sở Y tế ban hành Công văn 4332/SYT-KHTC thông báo đến các đơn vị y tế triển khai, thực hiện Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Theo đó, Sở Y tế lưu ý các đơn vị một số nội dung sau:

1.   Sửa đổi bổ sung Điều 2 (giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế) của Thông tư 39/2018/TT-BYT như sau:

-       Thay thế các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BYT bằng các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT:

Æ Mức giá dịch vụ khám bệnh quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT (7 mức giá),

Æ Mức giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT (11 mức giá),

Æ Mức giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT (1906 dịch vụ kỹ thuật);

-       Điều chỉnh ghi chú của các mục: mục 61 về phẫu thuật nội soi rửa van hai lá; mục 62 về phẫu thuật nội soi thay van hai lá; mục 63 về phẫu thuật nội soi đóng lỗ thông liên nhĩ và bổ sung ghi chú một số dịch vụ tại mục 64,65, 66 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT.

2.   Sửa đổi điểm a, khoản 4, Điều 3 như sau:

“a) Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”;

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định từ ngày 01/7/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

3.   Điều khoản chuyển tiếp

-       Tiếp tục áp dụng danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí đã quy định tại Quyết định 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT;

-       Người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BYT và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BYT tiếp tục áp dụng mức giá đã được cấp có thẩm quyền đã phê duyệt (Thông tư 39/2018/TT-BYT) trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BYT cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú;

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

 Bích Phượng