Kết quả đạt được

Liên kết website

Sở Y tế ban hành Quyết định 10149/QĐ-SYT về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường nội trú"
Ngày đăng: 29/10/2019   |  
        

 

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/9/2019 của Hội đồng chuyên môn thẩm định chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế" theo Quyết định số 9575/QĐ-SYT ngày 24/6/2019.

Vào ngày 08/10/2019, Sở Y tế ban hành Quyết định 10149/QĐ-SYT về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường nội trú".

      Nội dung của Quyết định gồm :

·         Điều 1. Ban hành chương trình và tài liệu liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường nội trú", thời gian 40 tiết do Bệnh viện Bình Dân thực hiện.

·         Điều 2. Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường nội trú" được sử dụng để đào tạo cho nhân viên Y tế  tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú có kiến thức, kỹ năng cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn.

·         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

·      Điều 4 : Chánh Văn phòng Sở Y tế, các Trưởng phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Chi tiết nội dung Quyết định 10149/QĐ-SYT đươc thể hiện trong văn bản đính kèm.

 

Đông Hà