Kết quả đạt được

Liên kết website

Sở Y tế ban hành Quyết định 10210/QĐ-SYT Về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú”, thời gian 40 tiết do Bệnh viện Nhi Đồng 1 biên soạn
Ngày đăng: 18/11/2019   |  
        

 

Cùng ngày 11/10/2019, sau khi Sở Y tế ban hành Quyết định 10209/QĐ-SYT Về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú”, cũng đã ban hành Quyết định 10210/QĐ-SYT về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú” do Bệnh viện Nhi Đồng 1 biên soạn.

      Nội dung của Quyết định gồm :

·         Điều 1. Ban hành chương trình và tài liệu liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường nội trú", thời gian 40 tiết do Bệnh viện Nhi Đồng 1 biên soạn.

·         Điều 2. Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường nội trú" được sử dụng để đào tạo cho nhân viên Y tế  tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú có kiến thức, kỹ năng cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn.

·         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

·         Điều 4 : Chánh Văn phòng Sở Y tế, các Trưởng phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   Chi tiết nội dung Quyết định 10210/QĐ-SYT đươc thể hiện trong văn bản đính kèm.

 

Đông Hà

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác