Kết quả đạt được

Liên kết website

Công văn 4793/SYT-VP về việc triển khai Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Ngày đăng: 05/10/2020   |  
        

 

Ngày 21/8/2020, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Công văn 4793/SYT-VP về việc triển khai Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo đó, để tổ chức thi hành có hiệu quả quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Sở Y tế đề nghị các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những nội dung cụ thể như sau:

1.  Giao văn phòng sở:

-   Tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

-   Tham mưu rà soát việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử tại Cơ quan Sở Y tế, đảm bảo tuân thủ đúng, đủ các nguyên tắc, quy trình, quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

-   Công khai danh mục và tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trên Cổng dịch vụ công tập trung của Thành phố quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 27 Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

2.  Giao các phòng chức năng Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc có giải quyết thủ tục hành chính:

-   Phối hợp các bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Sở) tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt việc lựa chọn, lập danh mục nhóm thủ tục hành chính và thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử; rà soát, đánh giá việc cung cấp thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

-   Công khai danh mục và tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trên Cổng dịch vụ công tập trung của Thành phố quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24, 27 Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

3.  Giao các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Quán triệt, tuyên truyền về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả.

Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các đơn vị, phòng ban trực thuộc liên hệ bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Sở để kịp thời giải quyết.

 Thanh Sơn 

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác