Kết quả đạt được

Liên kết website

Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020
Ngày đăng: 16/01/2021   |  
        

 

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 7776/KH-SYT về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Theo đó, Sở Y tế đã thành lập Đoàn kiểm tra gồm 6 Tổ và chỉ đạo Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP.HCM cử thành viên tham gia đánh giá công tác quản lý chất lượng xét nghiệm tại các bệnh viện bao gồm tiêu chí C8.1, C8.2 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế.

Thời gian đoàn Sở Y tế tiến hành đánh giá: từ 07/01/2021 đến 02/02/2021 và dựa vào kết quả kiểm tra, đánh giá để từng bước xếp loại chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh của các bệnh viện.

Khoa Kiểm chuẩn