Kết quả đạt được

Liên kết website

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày đăng: 28/12/2021   |  
        

 

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước chủ trương xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, bảo đảm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu cao nhất là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quyết định này tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho việc triển khai công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, phường, thị trấn trong thực hiện các nhiệm vụ do pháp luật quy định được nâng lên; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong cuộc sống hàng ngày được tôn trọng và bảo vệ, góp phần củng cố, duy trì tính kỷ luật, kỷ cương, công khai và minh bạch trong hoạt động của chính quyền. Những nội dung chính của Tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm các tiêu chí sau:

v Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn

v Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật

v Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý

v Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

v Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại,
tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Quyết định 25/2021/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2021 tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 619/QĐ-TTg.

Hồng Loan