Kết quả đạt được

Liên kết website

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Khóa họcHọc phíNgày tổ chứcĐăng kýHoàn tất đăng ký
Kế hoạch chiêu sinh 2019 Chi tiết 1 03/10/2018 đến 31/12/2019
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 27/05/2019 đến 31/05/2019
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 10/06/2019 đến 14/06/2019
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 24/06/2019 đến 28/06/2019
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 08/07/2019 đến 12/07/2019
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 29/07/2019 đến 02/08/2019
Đăng ký
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa Chi tiết 1700000 19/08/2019 đến 23/08/2019
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 26/08/2019 đến 30/08/2019
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 09/09/2019 đến 13/09/2019
Đăng ký
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm (3 tháng)           - 18/6/2019 - 18/09/2019
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 23/09/2019 đến 27/09/2019
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 30/09/2019 đến 04/10/2019
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 07/10/2019 đến 11/10/2019
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 21/10/2019 đến 25/10/2019
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 04/11/2019 đến 08/11/2019
Đăng ký