Kết quả đạt được

Liên kết website

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Khóa họcHọc phíNgày tổ chứcĐăng kýHoàn tất đăng ký
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm (3 tháng) Chi tiết 15000000 18/06/2019 đến 18/09/2019
Đăng ký
Kế hoạch chiêu sinh 2019 Chi tiết 1 03/10/2018 đến 31/12/2019
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 29/07/2019 đến 02/08/2019
Đăng ký
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa Chi tiết 1700000 19/08/2019 đến 23/08/2019
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 26/08/2019 đến 30/08/2019
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 09/09/2019 đến 13/09/2019
Đăng ký
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm (3 tháng)           - 18/6/2019 - 18/09/2019
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 23/09/2019 đến 27/09/2019
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 30/09/2019 đến 04/10/2019
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 07/10/2019 đến 11/10/2019
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 21/10/2019 đến 25/10/2019
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 04/11/2019 đến 08/11/2019
Đăng ký