Kết quả đạt được

Liên kết website

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Khóa họcHọc phíNgày tổ chứcĐăng kýHoàn tất đăng ký
Kế hoạch chiêu sinh 2020 Chi tiết 1 24/09/2019 đến 31/12/2020
Đăng ký
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm (3 tháng) Chi tiết 15000000 16/03/2020 đến 16/06/2020
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 06/04/2020 đến 10/04/2020
Đăng ký
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa Chi tiết 1700000 20/04/2020 đến 24/04/2020
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 11/05/2020 đến 15/05/2020
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 18/05/2020 đến 22/05/2020
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 25/05/2020 đến 29/05/2020
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 08/06/2020 đến 12/06/2020
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 22/06/2020 đến 26/06/2020
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 13/07/2020 đến 17/07/2020
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 27/07/2020 đến 31/07/2020
Đăng ký
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa Chi tiết 1700000 10/08/2020 đến 14/08/2020
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 17/08/2020 đến 21/08/2020
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 07/09/2020 đến 11/09/2020
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 21/09/2020 đến 25/09/2020
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 05/10/2020 đến 09/10/2020
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 19/10/2020 đến 23/10/2020
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 02/11/2020 đến 06/11/2020
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 09/11/2020 đến 13/11/2020
Đăng ký