Kết quả đạt được

Liên kết website

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Khóa họcHọc phíNgày tổ chứcĐăng kýHoàn tất đăng ký
Kế hoạch chiêu sinh 2021 Chi tiết 1 01/01/2021 đến 31/12/2021
Đăng ký
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa Chi tiết 1700000 10/05/2021 đến 14/05/2021
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 07/06/2021 đến 11/06/2021
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 17/05/2021 đến 21/05/2021
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 24/05/2021 đến 28/05/2021
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 21/06/2021 đến 25/06/2021
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 28/06/2021 đến 02/07/2021
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 26/07/2021 đến 30/07/2021
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 16/08/2021 đến 20/08/2021
Đăng ký
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa Chi tiết 1700000 23/08/2021 đến 27/08/2021
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 13/09/2021 đến 17/09/2021
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 20/09/2021 đến 24/09/2021
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 11/10/2021 đến 15/10/2021
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 25/10/2021 đến 29/10/2021
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 08/11/2021 đến 12/11/2021
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 15/11/2021 đến 19/11/2021
Đăng ký
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm (3 tháng) Chi tiết 15000000 29/03/2021 đến 29/06/2021
Đăng ký