Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN
Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế năm 2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm từ ngày 29/3/2021 - 29/6/2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...