Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN
Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế năm 2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa từ ngày 10/5 - 14/5/2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...