Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN
Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế năm 2019 (03/10/2018) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019 (10/10/2018) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...