Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm từ ngày 16/9/2019 đến ngày 16/12/2019 (26/08/2019) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019 (12/10/2018) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...