Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 22/6 - 26/6/2020 (02/10/2019) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa từ ngày 25/5 - 29/5/2020 (02/10/2019) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...