Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2017 (04/10/2016) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm từ ngày 20/06/2017 đến ngày 29/09/2017 (30/09/2016) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...