Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 12/4 - 16/4/2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 15/3 - 19/3/2021 (17/09/2020) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...