Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm từ ngày 18/6/2019 đến ngày 18/9/2019 (11/10/2018) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019 (11/10/2018) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...