Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) từ ngày 05/10 - 09/10/2020 (02/10/2019) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa từ ngày 12/10 - 16/10/2020 (02/10/2019) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...