Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ TRIỂN KHAI
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020 (02/10/2019) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020 (02/10/2019) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...